Aktualności


19.08.2019r

Zmiany wysokości wynagrodzenia młodocianych

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. (Szczegóły dostępne pod adresem: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-przygotowania.html)

Istotną zmianą w tym rozporządzeniu jest podwyższenie o 1 punkt procentowy wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu (w przypadku przyuczenia – bez zmian).

Od 1 września 2019 roku najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych będą wynosiły:

I klasa – nie mniej niż 5%    (  241,96 zł ),
II klasa – nie mniej niż 6%  ( 290,35 zł),
III klasa – nie mniej niż 7%  ( 338,75 zł),

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019r. wyniosło 4 839,24 zł.
Zgodnie z przepisem przejściowym dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia młodocianych – podwyższone o jeden punkt procentowy minimalne stawki wynagrodzenia młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu mają zastosowanie, począwszy od 1 września 2019 roku, również do młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na podstawie umów zawartych przed dniem 1 września 2019 roku i trwających w tym dniu.

Wyższe stawki wynagrodzenia dla młodocianych, wprowadzone przepisami znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów mają zatem zastosowanie, zarówno do młodocianych zatrudnionych na podstawie, nowych już zawartych umów o pracę i rozpoczynających się w dniu 1 września 2019 roku, jak również do umów trwających tj. młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na II i III roku nauki. Z uwagi na fakt, że najniższe wynagrodzenie młodocianego pracownika jest regulowane przez państwo to zmiana przepisu w tym względzie automatycznie zmienia warunki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w części wynagrodzenia. W takiej sytuacji nie ma obowiązku spisywania aneksu do umowy o prace, ponieważ z mocy prawa ulega zmianie stawka wynagrodzenia, jeśli były przyjęte w dotychczasowej najniższej stawce.

Od dnia 1 września 2019 roku pracodawca ma obowiązek wypłacania młodocianym odbywającym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu wynagrodzenie w wysokości podwyższonej o 1 punkt procentowy. Od 1 sierpnia 2019 roku w związku ze zmianą (wówczas planowaną) dotyczącą wynagradzania młodocianych weszło wżycie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.  

Obecne przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r. poz. 865) nie przewidują sytuacji, w której ulegają zmianie najniższe stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów. Zmiana tego rozporządzenia polega na dodaniu przepisu, który w przypadku zmiany najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych pozwoli pracodawcy, który ma zawartą umowę o refundację wynagrodzeń młodocianych z Ochotniczymi Hufcami Pracy, wnioskować o zmianę zapisów takiej umowy. Na złożenie wniosku w tej sprawie pracodawca ma 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych. Dzięki temu będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli pracodawca nie złoży wniosku we wskazanym terminie będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom wynagrodzenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosków.

Oznacza to, że pracodawcy, którzy w dniu 1 września 2019 r. mają podpisane umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników będą mogli otrzymać wyższą refundację tych wynagrodzeń, jeżeli złożą wniosek o zmianę treści tej umowy w zakresie refundacji, za okres od dnia wejścia w życie nowych najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych.

W działaniach związanych z aneksowaniem umów o refundacje niewątpliwie ważną rolę mogą odegrać cechy, które działają z upoważnienia rzemieślników szkolących uczniów.


25.07.2019r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY DOT. MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW  – ceny i stawki opłat za energię

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku, odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku.
Celem skorzystania z tej możliwości, należy złożyć oświadczenie w terminie  do dnia 27 lipca 2019 roku!
Do wskazanego dnia kompletne i prawidłowo wypełnione oświadczenie musi dotrzeć do sprzedawcy energii (wzór w załączeniu).
Brak złożenia oświadczenia spowoduje, że taki odbiorca końcowy będzie mógł korzystać z utrzymania/obniżenia cen i stawek opłat tylko za I półrocze 2019 roku a tym samym w drugim półroczu, będą zastosowane ceny z umów na rok 2019.
Za okres 01.01-30.06.2019 roku, Sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli wystawić Państwu korekty faktur z cenami, które obowiązywały u Państwa na dzień 30 czerwca 2018 roku.   Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: https://www.money.pl/gospodarka/ceny-pradu-oswiadczenie-odbiorcy-koncowego-energii-elektrycznej-zbliza-sie-pierwszy-termin-6406049621288577a.htmlhttps://dziennikpolski24.pl/wazne-prad-nie-zdrozeje-dla-malych-przedsiebiorstw-co-zrobic-aby-nie-zdrozal/ar/c3-14301843

Druk oświadczenia do pobrania:  oświadczenie-energia 23.07.2019r.

ZAWIERANIE UMÓW Z PRACOWNIKAMI MŁODOCIANYM

Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi/uczniami, którzy rozpoczynają naukę od 01.09.2019r. będziemy spisywać w Biurze Cechu w terminie od 1.08.2019r. do 31.08.2019r.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o pracę:

  • Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy o zdolności/braku przeciwwskazań do wykonywania zawody,
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej – kserokopia,
  • Zaświadczenie o przyjęciu do Branżowej Szkoły I stopnia,
  • Akt urodzenia – kserokopia
  • W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 15 lat a a chce podjąć naukę zawodu wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego  lub opiekuna prawnego oraz uzyskanie pozytywnej opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • W przypadku zmiany pracodawcy : umowa o pracę, świadectwo pracy z poprzedniego zakładu oraz aktualne zaświadczenie ze szkoły.