Kształcenie zawodowe

Informacje dla ucznia

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości  w Pszczynie zaprasza absolwentów szkół gimnazjalnych do nauki  we wszystkich  zawodach rzemieślniczych.  Zdobyty zawód potwierdzony tytułem czeladnika ułatwi Ci znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Pracodawcy zrzeszeni w tutejszym Cechu posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne uprawniające do szkolenia pracowników młodocianych. Nasi Mistrzowie szkolą w następujących zawodach:

– mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, ślusarz, kowal, fotograf, fryzjer, piekarz, cukiernik, elektryk, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, kamieniarz,wędliniarz, kucharz oraz sprzedawca.

Czas trwania nauki w zawodach rzemieślniczych wynosi 3 lata (36 miesięcy). Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części; praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole branżowej I stopnia lub na kursach dokształcających. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym, który  przeprowadzany jest przez komisje egzaminacyjne w Izbie Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach.

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą – rzemieślnikiem, a uczniem – młodocianym pracownikiem. Umowa ta podpisywana jest w biurze Cechu. W podpisywaniu umowy biorą udział: uczeń, właściciel zakładu rzemieślniczego, jeden z rodziców ucznia lub jego prawny opiekun (posiadający dokument stwierdzający opiekę prawną nad uczniem).

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o pracę

– świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej,

– zaświadczenie o przyjęciu do szkoły branżowej I stopnia,

– zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania wybranego zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy),

– w przypadku, gdy uczeń nie ukończył 15 lat w danym roku kalendarzowym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

–  kserokopia aktu urodzenia,

– w przypadku zmiany pracodawcy : umowa o pracę, świadectwo pracy z poprzedniego zakładu oraz aktualne zaświadczenie ze szkoły.

Jeżeli chcesz zdobyć dobry zawód i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie, przyjdź lub zadzwoń po więcej informacji do Cechu.            W biurze Cechu uzyskasz  szczegółowe informacje dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych, warunków szkolenia uczniów, egzaminów czeladniczych oraz informacje na temat zakładów rzemieślniczych, w których można odbywać praktyczną naukę zawodu.

 Szukasz zawodu, który zapewni Ci pracę – wybierz rzemiosło!

Informacje dla pracodawcy

 

Uprawnienia do szkolenia uczniów

 

 

Każdy pracodawca przyjmujący pracownika młodocianego  na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić osoby, które posiadają:

  1. co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać i ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej;
  1. 2. instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nie posiadający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa wyżej oraz :

* świadectwo ukończenia technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

* świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

* świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie Nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

* dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.” ( Rozp. MEN z 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu)

 

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ w celu przygotowania zawodowego. Wszechstronnej  pomocy w zakresie prawidłowego spisania umowy z pracownikiem młodocianym udziela biuro naszego Cechu.

Przepisy prawne ustalają, jakie elementy musi zawierać umowa o pracę z młodocianym tj.

* nazwę zawodu oraz rodzaj przygotowania zawodowego: nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,

* czas trwania nauki zawodu

* miejsce odbywania przygotowania zawodowego,

* sposób realizacji obowiązku szkolnego,

* wysokość miesięcznego wynagrodzenia.

* sposób ponoszenia kosztów dokształcania teoretycznego młodocianego,

* a także rodzaj kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby szkolącej,

Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

* I rok nauki nie mniej niż 5 %

* II rok nauki nie mniej niż 6%

* III rok nauki nie mniej niż 7%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).

Czas pracy pracownika młodocianego

  • do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę
  • po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę

Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego
I rok nauki:
– po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu ( zaleca się udzielenie w/w urlopu w czasie ferii zimowych),
– po pierwszym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu,
RAZEM: 38 dni

II rok nauki:
– młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu,
– jeśli młodociany ukończył 18 lat – 20 dni urlopu,

III rok nauki:
– młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu.
Pracownik młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ( ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym).


 Korzyści  płynące z kształcenia młodocianych pracowników

–  możliwość uzyskania refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń ( na terenie województwa śląskiego refundacja jest prowadzona przez: Śląską Wojewódzką Komendę OHP w Katowicach 40-950 Katowice, ul. Plac Grunwaldzki 8-10),

– uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników po ukończeniu przygotowania zawodowego i zdobyciu przez nich kwalifikacji zawodowych przyznawane przez jednostki samorządowe ( gminy ),w której zameldowany jest na stałe wyszkolony uczeń,

– możliwość zatrudnienia wyszkolonego, wykwalifikowanego pracownika po ukończeniu praktycznej nauki zawodu i zdaniu egzaminu.

Wniosek o refundację wynagrodzeń i składki ZUS

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w okresie kwartalnym ( za m-ce IX-XI, XII-II, III-V, VI-VIII) w biurze Cechu  następujące dokumenty:
– kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
– kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51” )
– kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA )

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.