Informacje dla ucznia

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości  w Pszczynie zaprasza absolwentów szkół gimnazjalnych do nauki  we wszystkich zawodach rzemieślniczych.  Zdobyty zawód potwierdzony tytułem czeladnika ułatwi Ci znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Pracodawcy zrzeszeni w tutejszym Cechu posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne uprawniające do szkolenia pracowników młodocianych.

Nasi Mistrzowie szkolą w następujących zawodach:

– mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, ślusarz, kowal, fotograf, fryzjer, piekarz, cukiernik, elektryk, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, kamieniarz,wędliniarz, kucharz oraz sprzedawca.

Czas trwania nauki w zawodach rzemieślniczych wynosi 3 lata (36 miesięcy). Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części; praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole branżowej I stopnia lub na kursach dokształcających. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym, który  przeprowadzany jest przez komisje egzaminacyjne w Izbie Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach.

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą – rzemieślnikiem, a uczniem – młodocianym pracownikiem. Umowa ta podpisywana jest w biurze Cechu. W podpisywaniu umowy biorą udział: uczeń, właściciel zakładu rzemieślniczego, jeden z rodziców ucznia lub jego prawny opiekun (posiadający dokument stwierdzający opiekę prawną nad uczniem).

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o pracę:

  • Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy o zdolności/braku przeciwwskazań do wykonywania zawody,
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej – kserokopia,
  • Zaświadczenie o przyjęciu do Branżowej Szkoły I stopnia,
  • Akt urodzenia – kserokopia
  • W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 15 lat a a chce podjąć naukę zawodu wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego  lub opiekuna prawnego oraz uzyskanie pozytywnej opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • W przypadku zmiany pracodawcy : umowa o pracę, świadectwo pracy z poprzedniego zakładu oraz aktualne zaświadczenie ze szkoły.

Jeżeli chcesz zdobyć dobry zawód i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie, przyjdź lub zadzwoń po więcej informacji do Cechu.        

W biurze Cechu uzyskasz  szczegółowe informacje dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych, warunków szkolenia uczniów, egzaminów czeladniczych oraz informacje na temat zakładów rzemieślniczych, w których można odbywać praktyczną naukę zawodu.

 Szukasz zawodu, który zapewni Ci pracę – wybierz rzemiosło!