Informacje bieżące

15.09.2021r.

INFORMACJA

Informujemy, iż dniach  od 16.09.21 do 17.09.21 Biuro Cechu będzie czynne w godzinach od 8:00 do 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy14.07.2021r.

INFORMACJA

Informujemy, iż w okresie od 15.07.21 do 28.07.21 Biuro Cechu będzie czynne w godzinach od 8:00 do 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy26.06.2021r.

Zawieranie umów z pracownikami młodocianymi

Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, którzy rozpoczynają naukę w Branżowej Szkole I Stopnia od 01.09.2021r. będziemy spisywać w Biurze Cechu w terminie od 01.08.2021r. do 31.08.2021r.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o pracę:

 1. Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy o zdolności/braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – kserokopia
 3. Zaświadczenie o przyjęciu do Branżowej Szkoły I Stopnia
 4. Akt urodzenia – kserokopia
 5. W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 15 lat (w danym roku kalendarzowym), a chce podjąć naukę zawodu, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisuje pracownik młodociany/uczeń, rodzic/opiekun prawny oraz pracodawca.

Opłata za rejestrację umowy (pobierana od rodzica) wynosi 50 zł01.06.2021r.

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

W związku z zakończeniem roku szkolnego przypominamy o złożeniu wniosków do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych, którzy kończą w roku bieżącym praktyczną naukę zwodu.

Prosimy o złożenie kompletu  dokumentów wraz z opłatą  do dnia 05.07. br.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

 1. Wniosek do egzaminu czeladniczego (do odebrania w biurze cechu lub pobierz: http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/09/wniosek-czeladnik._obowi%C4%85zuje-od-01.10.2020-roku.pdf
 2. Zaświadczenie o odbytej praktyce (do odebrania w biurze cechu lub pobierz: http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zaswiadczenie-Uczen.pdf
 3. Oświadczenie dla każdego kandydata w związku z COVID-19: file:///C:/Users/Cech/Desktop/Egzaminy/O%C5%9Bwiadczenie%20Kandydat%C3%B3w_COVID%2019%20(2).pdf
 4. 1 fotografia (czytelnie podpisana)
 5. Kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 6. Kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy
 7. Opłata 723, 80 zł  ( opłatę należy uiścić w kasie Cechu )


23.04.2021r.

Powrót młodocianych pracowników na praktykę od 26.04.2021r.

Informujemy, że uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w wyznaczone dni tygodnia, zgodnie ze szkolnym programem nauczania.

Link do strony MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.09.04.2021r.

Przedłużenie obostrzeń

Informujemy, że w dniu 08 kwietnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki (Poz. 651) o przedłużeniu do dnia 18 kwietnia 2021 roku obostrzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dotyczy pracowników młodocianych).30.03.2021r.

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 02.04.2021r. tj. Wielki Piątek Biuro Cechu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.29.03.2021r.

Życzenia Wielkanocne27.03.2021r.

Nowe obostrzenia a praktyki pracowników młodocianych

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 wprowadzone zostają ograniczenia związane z pracą stacjonarną przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.
 

Wprowadzone zmiany opublikowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Poz. 561 z dnia 26 marca 2021rW uzasadnieniu do wskazanego Rozporządzenia jest zapis pkt 3.

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

link do Rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf16.02.2021r.

INFORMACJA DOT. PRACY BIURA CECHU

Informujemy, że  w dniu 17.02.2021r. ( środa) Biuro Cechu będzie czynne w godzinach od 08.00 do 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy05.02.2021r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ

Od poniedziałku 8 lutego 2021 roku rusza rejestracja na szczenienia dla nauczycieli w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi COVID-19. W tej grupie znaleźli się również instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

W związku z tym wszystkich chętnych bardzo prosimy o zgłoszenie do 09.02 2021r. wraz z następującymi danymi:

– imię i nazwisko instruktora

– nr PESEL instruktora

– pełny adres zamieszkania instruktora

– nr tel. instruktora

– pełną nazwę zakładu

– adres siedziby zakładu

– nr NIP zakładu

– informację czy dana osoba rejestrowała wcześniej chęć szczepienia ( infolinia, Internet)

– informację czy chce się zaszczepić.

Informacje dotyczące samej rejestracji  będziemy przekazywać na bieżąco. Ponadto w sprawie deklaracji zgłoszenia chęci do szczepień przez instruktorów może kontaktować się z pracodawcą również Szkoła Branżowa , do której uczęszczają pracownicy młodociani z danego zakładu.04.02.2021r.

INFORMACJA DOT. PRACY BIURA CECHU

Informujemy, że  w dniu 05.02.2021r. ( piątek) Biuro Cechu będzie czynne w godzinach od 08.00 do 14.00.

Natomiast w dniu 08.02.2021r. ( poniedziałek ) w godzinach od 10.00 do 12.00 będzie nieczynne z uwagi na udział pracowników biura w naradzie oświatowej organizowanej przez Izbę Rzemieślniczą oraz MŚP w Katowicach.

Za utrudnienia  przepraszamy22.01.2021r.

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 25.01.2021r. Biuro Cechu będzie czynne w godzinach 8:00 – 14:00

Za utrudnienia przepraszamy23.12.2020r.

Informacja dotycząca godzin pracy Biura Cechu w okresie świąteczno-noworocznym

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020r. (Wigilia Bożego Narodzenia) oraz 31 grudnia 2020r. (Sylwester) Biuro Cechu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.18.12.2020r.

Życzenia Bożonarodzeniowe06.11.2020r.

Zmiana godzin pracy Biura Cechu

Informujemy, że w okresie od 09.11.2020r. do 30.11.2020r. Biuro Cechu będzie czynne w godzinach 8:00 – 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy28.10.2020r.

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 29.10.2020r. Biuro Cechu będzie czynne w godzinach 8:00 – 14:00

Za utrudnienia przepraszamy

23.10.2020r.

Nowe obostrzenia a praktyki pracowników młodocianych. Ważny komunikat MEN dotyczący zajęć praktycznych.

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych obostrzeń COVID-owych na terenie naszego kraju, przekazujemy informacje dotyczące kształcenia zawodowego oraz zajęć praktycznych pracowników młodocianych/uczniów szkół branżowych, która w dniu 23.10.2020r. została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Link do strony Ministerstwa Edukacji : https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

„Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.”


31.08.2020r.

KOMUNIKAT – WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 15.09.2020r.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie zawiadamia o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie
w dniu
 15 września 2020 r. (wtorek) na godz. 17:00
w siedzibie Cechu w Pszczynie, przy ul. Piwowarskiej 14.

W przypadku braku kworum podczas I terminu Walnego Zgromadzenia, II termin Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie ustalono na

15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 17:3026.06.2020r.

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Uprzejmie informujemy, ze na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczona została informacja dotycząca powrotu pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu.

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami05.06.2020r.

Przedłużenie kształcenia zdalnego do 26 czerwca 2020r.

W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku.

Szef MEN wskazał, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych.

Zapowiedział jednocześnie przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.02.06.2020r.

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

W związku z zakończeniem roku szkolnego przypominamy o złożeniu wniosków do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych, którzy kończą w roku bieżącym praktyczną naukę zwodu.

Prosimy o złożenie kompletu  dokumentów wraz z opłatą  do dnia 03.07. br.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

 •  1 fotografia (czytelnie podpisana)
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.
 • Opłata 716,00 zł( opłatę należy uiścić w kasie Cechu )


29.05.2020r.

Powrót pracowników młodocianych klas III do zajęć praktycznych

Informujemy, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (28 maja 2020 roku Poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które dopuszcza od 1 czerwca 2020 roku Uczniów klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianym, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych.

Szczegółowe informacje:  http://monitorpolski.gov.pl/D2020000095301.pdf21.05.2020r.

Przedłużenie czasu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 7 czerwca 2020 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 roku Poz. 871 zostaje przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z zapisami tego Rozporządzenia pracodawcy do 7 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.14.05.2020r.

Odmrażanie gospodarki a pracownicy młodociani

Od poniedziałku tj. 18 maja 2020 roku uruchomione zostają kolejne etapy uwalniania z obostrzeń tarczy antykryzysowej dotyczące między innymi stopniowego powrotu uczniów do funkcjonowania w trybie stacjonarnym szkół i wybranych placówek oświatowych.

Należy jednak podkreślić, że pomimo informacji przekazywanych na konferencjach prasowych nadal obowiązują zapisy Art. 15 f punkt 1 Ustawy ( Dz.U. 2020 poz. 568 z dnia 31 marca 2020 r.) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) tj. w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Przepis ten na chwilę obecną obowiązuje do dnia 24 maja 2020 roku i nie został odwołany żadnym Rozporządzeniem.

W załączeniu przekazujemy także komunikat MEN, w którym znajdą Państwo więcej informacji w tej sprawie oraz kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji.14.05.2020r.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne wracają do pracy

Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił, że już od poniedziałku 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, przy zachowaniu niezbędnych wymogów sanitarnych. Ministerstwo Rozwoju przedstawi wytyczne dla branży, do których będą musieli stosować się zarówno klienci jak i pracownicy.

Wytyczne dla salonów fryzjerskich i kosmetycznych

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło wytyczne dla salonów fryzjerskich i kosmetycznych, które wznawiają działalność w poniedziałek 18 maja. Zasady zostały opracowane wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Wytyczne dla salonów fryzjerskich: https://bit.ly/2Lm7T0Z

Wytyczne dla salonów kosmetycznych: https://bit.ly/2WszN1D27.04.2020r.

Webinar Śląski Pakiet dla Gospodarki dla Rzemiosła 29 kwietnia 2020 roku o 10:00

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium Śląskiego Funduszu Rozwoju dotyczącym Śląskiego Pakietu dla Gospodarki dla Rzemiosła, dedykowanym specjalnie dla członków katowickiej Izby Rzemieślniczej.

Webinarium odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 – połączyć należy się przez stronę: https://global.gotomeeting.com/join/570171829


W trakcie spotkania online omówione zostanie 5 filarów pomocowych dla przedsiębiorców odczuwających skutki obecnej sytuacji epidemicznej spowodowanej koronawirusem:
I FILAR – pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego
II FILAR – wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy
III FILAR – wsparcie bezzwrotne – inwestycje w MŚP wraz z uproszczeniami dla MŚP
IV FILAR – samorządowe działania wspierające
V FILAR – ‚wejścia kapitałowe’ zwiększające zaangażowania inwestorów w regionie27.04.2020r.

Dyżur telefoniczny dla śląskich przedsiębiorców w zakresie wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Dyżur telefoniczny dla śląskich przedsiębiorców w zakresie wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w najbliższy odbędzie się czwartek 30 kwietnia 2020 roku od 12:00 do 14:00 pod numerem  32 34 90 626.

Zakres udzielanych informacji:
Rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 1.0 i 2.0 – wsparcie z ZUS, w tym:
– Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ),
– Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (RSP-C), 
– Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D), 
– Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (RDU).24.04.2020r.

Aktualna sytuacja pracownika młodocianego – komunikat

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że nadal obowiązuje przepis:


Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy Dz.U. 2020 poz. 568  USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1).20.04.2020r.

Nowe rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 2.0

Najważniejsze informacje o zmianach w Tarczy Antykryzysowej zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Link do strony poniżej:

 https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-20-swiadczenie-postojowe-zwolnienie-ze-skladek-wyjasniamy-co-sie-zmienia

Nisko oprocentowane pożyczki do 5 tys. zł.

Zwiększono dostępność nisko oprocentowanych pożyczek do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogli otrzymać je również przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Proponujemy również Państwu, śledzenie informacji na stronie Związku Rzemiosła Polskiego : https://zrp.pl/pracownicy-mlodociani-wylaczeni-z-liczby-ubezpieczonych/20.04.2020r.

Pracownicy młodociani wyłączeni z liczby ubezpieczonych

17 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W Tarczy Antykryzysowej 2.0 uwzględniono postulat Związku Rzemiosła Polskiego. Przy zwolnieniu z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać pracowników młodocianych!

Zwolnienie ze składek rozszerzono na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób i o płatników będących spółdzielnią socjalną.

Więcej informacji na temat nowych rozwiązań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej 2.0 można przeczytać TUTAJ (link)14.04.2020r.

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

Pakiet informacji o wsparciu dla przedsiębiorców znajdziesz na stronie Urzędu Pracy, klikając w poniższy link :

https://pszczyna.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza14.04.2020r.

Dofinansowanie wynagrodzeń z funduszy unijnych10.04.2020r.

Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników – wykaz zawodów refundowanych

Wykaz zawodów refundowanych10.04.2020r.

Młodociani pracownicy w rzemiośle – uzupełnienie

W ślad za przekazanymi wczoraj informacjami zawartymi w opracowaniu pt. Młodociani pracownicy w rzemiośle  – wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – przekazuje informacje o kolejnych decyzjach związanych z organizacją szkolenia w rzemiośle:

W dniu dzisiejszym Pan Mateusz Morawiecki ogłosił przedłużenie ograniczeń na terytorium Polski. Część ograniczeń dotyczy okresu do 19 kwietnia, inne do 26 kwietnia lub do odwołania. W planowanym terminie nie odbędą się egzaminy ósmoklasistów, ani matury, które zostają przełożone i najwcześniej obędą się j w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów – informował premier wraz z ministrem edukacji. Szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki, w tym także szkoły,  mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne. Tak więc automatycznie przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  od obowiązku świadczenia pracy  także  do 26.04.2020 r. – podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568 :

„ Art. 15f.

W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm. pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.”09.04.2020r.

Młodociani pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe rozwiązania w czasie pandemii

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów kolejną informację: „Młodociani pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii”. W opracowaniu podnieśliśmy kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach.

Czytaj więcej na:  https://bit.ly/2yNeZsh

Komunikat MEN w sprawie obowiązku zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/obowiazek-zwolnienia-ze-s09.04.2020r.

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 10.04.2020r. tj. Wielki Piątek Biuro Cechu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy08.04.2020r.

Życzenia Wielkanocne06.04.2020r.

ZUS dla Biznesu

Przekazujemy Państwu magazyn informacyjny – ZUS dla Biznesu–  w całości poświęcony wsparciu udzielanemu przez ZUS w ramach tarczy Antykryzysowej.

ZUS_dla_Biznesu-103.04.2020r.

Informacja dot. refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych w sytuacji koronawirusa

Poniżej przekazujemy informację otrzymaną  z |Centrum Edukacji i Pracy w Katowicach – Dział Refundacji, dotyczące refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz postępowania w zaistniałej sytuacji.

Refundacja_wynagrodzen_pracownikow_mlodocianych-Covid19-103.04.2020r.

Sprostowanie ZRP dot. zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne

Przekazujemy do Państwa wiadomości sprostowanie ZRP do wydanej wcześniej opinii na temat nie zaliczania pracowników młodocianych do limitu zatrudnienia, zawartej w dokumencie: Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii.

Skadki_zus_pracownik_modociany_ZRP-102.04.2020r.

Rozporządzenie Ministra Finansów dot. sprawozdań finansowych

Minister Finansów – dnia 31 marca 2020 roku  – wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji, sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Wydłużeniu ulegają terminy:

1) Sporządzenia i podpisania rocznego sprawozdania finansowego (przedłużenie o 3 miesiące)
 – nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 do 30 czerwca 2020 r. (art. 52 ust 1 ustawy o rachunkowości)

2) Zatwierdzanie sprawozdania finansowego (przedłużenie o 3 miesiące)
-roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 9 miesięcy od dnia bilansowego – czyli jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 – to termin zatwierdzenia upływa z dniem 30 września 2020 roku (art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości).02.04.2020r.

Wsparcie Urzędu Pracy dla przedsiębiorców i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie na podstawie  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rozpoczął nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców na pierwszy instrument – jednorazowe pożyczki w wysokości do 5 000 złotych.

CZYTAJ WIĘCEJ : https://pszczyna.praca.gov.pl/-/11928648-pozyczka-dla-mikroprzedsiebiorcow01.04.2020r.

Istotne zapisy dotyczące zwolnienia pracowników młodocianych ze świadczenia pracy oraz refundacji

W dniu 31 marca 2020 roku Prezydent RP Andrzej Duda, po zakończeniu prac parlamentarnych, podpisał ustawę tworzącą tarczę antykryzysową.

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Istotne zapisy dotyczące zwolnienia pracowników młodocianych ze świadczenia pracy oraz refundacji ich wypłat zapisane zostały w Art. 15f pkt. 1 i pkt. 2. powyższej ustawy.

Art. 15f. pkt. 1

W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Art. 15f. pkt. 2

Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.01.04.2020r.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Przyjęta została ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych nowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym epidemią koronawirusa:

•             ustalenie i wypłatę świadczenia postojowego,

•             obsługę wniosków o zwolnienie z opłacania składek,

•             możliwość udzielenia ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej,

•             wydłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Odsyłamy także do strony internetowej ZUS, gdzie można znaleźć wszelkie aktualne informacje na temat wprowadzonych zmian oraz druki wniosków: 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/326439801.04. 2020 r.

Nowe obostrzenia w związku z epidemią

W dniu wczorajszym, tj. 31.03.2020 r., Rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa COVID-19, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku (niektóre od 2 kwietnia).

Zwracamy Państwa uwagę na obostrzenie dotyczące osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia, które mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osoba dorosłą!

Ponadto wszystkie gabinety kosmetyczne i fryzjerskie zostają zamknięte.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd:

 • najważniejsza zasada to zasada dystansu: należy zachować 2 metry od drugiej osoby za wyjątkiem, gdy rodzice opiekują się dziećmi do 13. roku życia ub osobami niepełnosprawnymi,
 • zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich,
 • zamknięte zostaną wszystkie gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, studia tatuażu,
 • wprowadzono limit osób przebywających w sklepie: maksymalnie trzy osoby na jedną kasę, jeśli jest 5 kas to może być w sklepie 15 osób,
 • na pocztach limit jest ograniczony do 2 osób na jedno okienko,
 • na bazarach i targowiskach mogą stać 3 osoby do jednego straganu, stoiska,
 • w weekendy zostaną zamknięte wielkopowierzchniowe sklepy budowlane,
 • sklepy spożywcze, apteki oraz drogerie pozostaną otwarte,
 • w godzinach 10-12 sklepy i apteki będą otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia
 • zamknięte zostaną hotele i obiekty noclegowe za wyjątkiem miejsc wykorzystywanych do izolacji lub w których przebywają pracownicy,
 • rozszerzona formuła kwarantanny – od dzisiaj ci, którzy zostaną poddani kwarantannie będą musieli zostać poddani całkowitej izolacji domowej albo wszyscy inni domownicy też będą musieli być poddani kwarantannie,
 • dodatkowe wymogi w zakładach pracy. 1.5 m odległości między stanowiskami pracy oraz zapewnienie środków ochrony.

31.03.2020r.

Kryzysowy Punkt Informacyjny

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, że od jutra w ramach Kryzysowego Punktu Konsultacyjnego Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach można skorzystać z bezpłatnych telefonicznych usług Kancelarii Prawnej. Pan Mecenas będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 pod numerem telefonu 606 104 122.

Jednocześnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Pracownikami Izby, którzy również są gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania:


Pan Grzegorz Miketa tel. 515 974 307, 515 037 312,
Pani Anna Piecuch tel. 660 781 181 (w sprawach finansowo-księgowych),
Pani Laurencja Krenzel tel. 515 037 309 (w sprawach związanych z oświatą i kształceniem zawodowym),
Pani Monika Dudek tel. 515 037 305 (w sprawach związanych z projektami unijnymi),
Pani Bożena Tarapacz tel. 515 037 310 (m.in. w sprawie kursów pedagogicznych),
oraz Pani Natalia Mól tel. 537 507 376 (w sprawach organizacyjnych).31.03.2020r.

Pracownicy młodociani w obliczu pandemii

Poniżej przedstawiamy, przygotowaną przez Związek Rzemiosła Polskiego informację w sprawie wyjątkowego postępowania wobec pracowników młodocianych w okresie pandemii .

Kliknij w poniższy link:

Informacja w sprawie wyjątkowego postępowania wobec pracowników młodocianych

W opracowaniu podniesiono kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach tj:

1. Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w kontekście ustalonych limitów liczby zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo;

2. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób odnotowywania nieobecności;

3. Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście art.15f Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (regulacja w trakcie procedowania).31.03.2020r.

INFORMACJA

W związku z wprowadzonymi wcześniej zmianami organizacji pracy Biura Cechu, informujemy, że od dnia 1.04.2020r. zostaje skrócony czas pracy biura.

Nowe godziny urzędowania to 8:00-14:00.

Zapraszamy do kontaktowania się pod numerami telefonów:

32 210 46 56 kom. 798 771 681

e-mail: biuro@cechpszczyna.pl23.03.2020r.

Biuletyny informacyjne dotyczące koronawirusa

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi biuletynami:


– pracownik i przedsiębiorca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik,
– zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.20.03.2020r.

Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego tzw. tarczy antykryzysowej

Związek Rzemiosła Polskiego podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w Apelu z 16 marca 2020 roku, że równie ważna jak zdrowie i dobrostan całego społeczeństwa jest kondycja gospodarki, a tym samym pilne wdrożenie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Niezmiennie apelujemy także do decydentów, aby przyjmowane rozwiązania były na miarę małych firm, w tym rzemieślniczych.

Więcej: https://bit.ly/2xVnEII18.03.2020r.

Apel Związku Rzemiosła Polskiego o instrumenty wsparcia na miarę mikro i małych firm rzemieślniczych

W związku z rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym i wdrażanymi rozwiązaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, Związek Rzemiosła Polskiego zwraca uwagę na kluczowe dla firm rzemieślniczych w tej sytuacji kwestie.

Więcej: https://bit.ly/3d5npelApel Związku Rzemiosła Polskiego do pracodawców rzemieślników

W związku z pandemią koronawirusa – w ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych. W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.

Więcej: https://bit.ly/2w7wqTx16.03.2020r.

Zmiana organizacji pracy Biura Cechu od 17.03.2020r. do odwołania

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz realnym zagrożeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników informujemy, że Biuro Cechu będzie zamknięte dla klientów od dnia 17.03.2020r. do ODWOŁANIA

Zapraszamy do kontaktowania się z Biurem Cechu

pod numerami telefonów: 32 210 46 56; kom. 798 771 681

e-mail: biuro@cechpszczyna.pl

W nadzwyczajnych przypadkach wstęp do Cechu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Wszystkie dokumenty, w tym wnioski  do OHP, przyjmowane będą TYLKO POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości, 43-200 Pszczyna, ul. Piwowarska 14.

Przepraszamy za wszystkie niedogodności, liczymy na Państwa zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz prosimy o przestrzeganie zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

13.03.2020r.

Komunikat dot. pracowników młodocianych w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji ukazał się komunikat w sprawie pracowników młodocianych.
Treść komunikatu: W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.


Link do komunikatu.13.02.2020r.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY W ZAWODZIE FRYZJER

W dniu 10.02.2020 r. przeprowadzony został egzamin kontrolny dla młodocianych pracowników klas III w zawodzie fryzjer.

Celem egzaminu sprawdzającego jest dopracowanie i uzupełnienie umiejętności oraz wiedzy praktycznej do egzaminu czeladniczego.

Dzięki życzliwości Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie mogliśmy przeprowadzić tegoroczny egzamin na auli szkolnej.

Wszystkim młodym adeptom sztuki fryzjerskiej życzymy powodzenia na egzaminie czeladniczym!

07.02.2020 r.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 10.02.2020 r. Biuro Cechu będzie czynne

w godzinach 7:00 – 11:00.

Za utrudnienia przepraszamy

23.12.2019

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020 r.

Przypominamy o najważniejszych zmianach w podatkach, które od nowego roku będą dotyczyć podatników  (m.in. biała lista podatników VAT, mikrorachunek podatkowy, split payment, zmiany w kasach fiskalnych). Więcej informacji w poniższym linku.

Zmiany w podatkach od 1 stycznia  2020 r.

19.12.2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY BIURA W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

Informujemy, że w dniu 24.12.2019 r. (Wigilia) Biuro Cechu będzie nieczynne, natomiast w dniu 31.12.2019 r. będzie czynne w godzinach od 8:00 do 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy

19.12.2019

Życzenia Bożonarodzeniowe

04.12.2019r.

Baza Danych o Odpadach

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu kontrolowania gospodarki odpadami i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom, które występują w tym sektorze. 

Czym jest BDO? 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Dzięki rejestracji do BDO możliwe jest gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami oraz spełnienie przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków. Od 2020 roku rejestr ten zostanie rozbudowany o kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzona jest przez marszałków województw.

Obowiązek wpisu do BDO

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które: 

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności.

Rejestracja do BDO może być konieczna w przypadku podatników, którzy prowadzą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, firmy świadczące usługi budowlane, gabinety stomatologiczne, a także zakłady mechaniki pojazdów samochodowych czy zakłady fotograficzne i drukarskie.

Wejdź na stronę  https://bdo.mos.gov.pl/ i dowiedz się więcej

Podatnik może zweryfikować, czy konieczna jest rejestracja do BDO po kliknięciu w link: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Kiedy należy dokonać rejestracji o BDO?

Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO podatnicy powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Od stycznia 2020 roku na podatników, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary, wynoszące nawet do miliona złotych, kary aresztu lub grzywny, które wymierzane będą przez sąd. Co więcej, od takich podatników odpady nie będą odbierane, a sami podatnicy nie będą mogli wystawić elektronicznej karty odbioru odpadów. Karta papierowa, która była w tym celu ówcześnie wykorzystywana nie będzie już spełniała swojej roli.

Rejestracji do Bazy danych o produktach i opakowaniach przedsiębiorcy dokonują składając wniosek o wpis do rejestru BDO w urzędzie marszałkowskim. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku podmiot zostanie wprowadzony do ww. rejestru przez marszałka wojewódzkiego.

Do BDO zarejestrować można się na stronie Ministerstwa Środowiska: https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

Od 1 stycznia 2020 r. wnioski rejestrowe, aktualizacyjne, wykreślające z rejestru BDO jak również przekazanie sprawozdań za 2019 r. wynikających z ustawy o odpadach można będzie złożyć tylko i wyłącznie poprzez indywidualne konto w BDO.

Jednocześnie informuję, że każdy podmiot posiadający konto w BDO będzie musiał posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Podpis zaufany można założyć m.in. logując się do konta w swoim systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego więcej informacji na stronie: http://www.pz.gov.pl

21.11.2019r.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.11.2019r. Biuro Cechu będzie czynne w godzinach 8:00 – 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

07.10.2019r.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.10.2019r. Biuro Cechu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

06.06.2019r.

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

W związku z zakończeniem roku szkolnego przypominamy o złożeniu wniosków do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych, którzy kończą w roku bieżącym praktyczną naukę zwodu.

Prosimy o złożenie kompletu  dokumentów wraz z opłatą  do dnia 03.07. br.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

 • wniosek do egzaminu czeladniczego (do odebrania w biurze cechu lub pobierz: Wniosek do egzaminu czeladniczego-2018-podstawa-prawna
 • zaświadczenie o odbytej praktyce (do odebrania w biurze cechu lub pobierz : Zaświadczenie o odbyciu praktyki do egz. czeladniczego
 •  1 fotografia (czytelnie podpisana)
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.
 • Opłata 761,00 zł  ( opłatę należy uiścić w kasie Cechu )


25.01.2019r.

Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem  01.02.2019 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Opłaty za egzaminy będą wynosić odpowiednio:

♦   egzamin mistrzowski       –  1521 zł
♦   egzamin czeladniczy        –    761 zł
♦   egzamin sprawdzający    –    254 zł 
 
 
 
 
 


 
25.09.2018r.
 
 

Informacja

Uprzejmie informujemy,Punkt Rekrutacyjno- Informacyjny projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” w Pszczynie od 26.09.2018r. będzie nieczynny ( likwidacja punktu).

Najbliżej zlokalizowane czynne punkty rekrutacyjno-informacyjne:

Izba Rzemieślnicza w Katowicach, Pl. Wolności 12 , 40-078  Katowice

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 11.01.2018r.

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie

W marcu 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylające przepis art. 37 ustawy regulujący roczne obliczenie podatku przez płatnika.

W związku z tym pracodawcy nie będą sporządzać za pracowników rozliczenia rocznego PIT-40 od dochodów osiągniętych od początku stycznia 2017 r.
Likwidacja PIT-40 nie znosi obowiązku wystawiania informacji o dochodach PIT-11, którą pracodawcy wciąż mają obowiązek sporządzać!
Na podstawie wystawionej przez pracodawcę informacji PIT-11 pracownik powinien wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT za 2017r.

Każdy pracownik, który otrzyma informację PIT-11 będzie mógł:

°        podjąć decyzję o samodzielnym sporządzeniu zeznania podatkowego na podstawie otrzymanej od pracodawcy informacji PIT-11 i wysłać zeznanie (np. elektronicznie) do urzędu skarbowego,

lub

°        wypełnić do 16 kwietnia wniosek PIT-WZ, który jest wnioskiem o sporządzenie zeznania podatkowego, wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Wniosek PIT-WZ podatnik może złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

Urząd Skarbowy w Pszczynie
ul. 3-go Maja 4
43-200 Pszczyna

tel.: +48 32  449 22 14
fax: +48 32 449 22 05
e-mail: us2424@sl.mofnet.gov.pl

www.katowice.apodatkowa.gov.pl10.11.2107r.

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym


Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej.
W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.
W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu. W powiecie pszczyńskim dotyczy to przeszło 3000 przedsiębiorców.
Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT.
Ci z nich, którzy zdecydują się na przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad, grudzień 2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot VAT (czas oczekiwania zostanie im skrócony z 60 do 25 dni).
Więcej na www.jpk.mf.gov.pl

Urząd Skarbowy w Pszczynie
ul. 3-go Maja 4
43-200 Pszczyna

tel.: +48 32  449 22 14
fax: +48 32 449 22 05
e-mail: us2424@sl.mofnet.gov.pl

www.katowice.apodatkowa.gov.pl01.09.2017r.

Nabór zgłoszeń do Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

Szanowni Państwo,
z dniem 31.08.2017 roku rozpoczął się nabór zgłoszeń do projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

Dofinansowanie można uzyskać na  usługi rozwojowe (szkolenia/kursy/studia podyplomowe/egzaminy czeladnicze/mistrzowskie/doradztwo/e-lerning/ coaching) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  .

Dokumenty projektowe oraz adresy Punktów Rekrutacyjno -Informacyjnych  dostępne są na stronie internetowej WST- operatora projektu :

http://szkolenia.wst.pl/index.php/dokumenty-projektowe.html

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Projektu pod adresem:
http://www.szkolenia.wst.pl/index.php


31.07.2017r.

Trwa rekrutacja do Projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła!

Informacje o projekcie

Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie 2014-2020. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Wartość projektu to 927 020,00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 781 292,46 zł.

Cel Projektu  

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia z województwa śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29, które spełniają łącznie trzy warunki:

1. nie pracują czyli są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo,

2. nie kształcą się, to znaczy nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

3. nie szkolą się to znaczy nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Wsparcie w ramach projektu:

1. Doradztwo zawodowe.

2. Pośrednictwo pracy.

3. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy.

4. Nauka zawodu rzemieślniczego u pracodawcy w ilości 1008 godz.

5. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych egzaminem czeladniczym.

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia:

 • materiały szkoleniowe, informatory do egzaminu,
 • narzędzia branżowe do nauki zawodu,
 • stypendia szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem zamieszkania uczestnika,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Tytuł kwalifikacyjny czeladnika jest wysoko ceniony wśród przedsiębiorców. Po uwierzytelnieniu świadectwa czeladniczego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany jest w całej Unii Europejskiej.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach udostępnia formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie „Adepci Śląskiego Rzemiosła”:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres 40-078 Katowice, Plac Wolności 12

Kontakt: Monika Dudek

Telefon: (32) 259 62 61

e-mail: projekty@ir.katowice.pl

plakat Projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła Polskiego


20.06.2017r.

Projekt „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach operatorem finansowym województwa śląskiego w okresie 2017-2022 r.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach uzyskała rekomendacje na realizację projektu: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP”, w ramach którego będzie dystrybuować środki finansowe – dofinansowanie na realizację usług doradczych, szkoleniowych dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego zgodnych z ich potrzebami w okresie IV.2017-XII.2022 r.

Sektor MMŚP będzie mógł korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje operator z usług szkoleniowych, doradczych, specjalistycznych kursów, egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstw.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Projektu pod adresem:
http://www.szkolenia.wst.pl/index.php