Informacje bieżące

27.09.2022r.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 28.09.2022r. (Środa) Biuro Cechu

będzie czynne w godzinach od 8:00 do 14:00

Za utrudnienia przepraszamy11.07.2022r.

„Bezpiecznie od startu” – XX jubileuszowa edycja

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu” – XX jubileuszowa edycja. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresatami konkursu są uczniowie rzemiosła, czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych.

Szczegółowe informacje oraz zasady konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu: file:///C:/Users/Cech/OneDrive/Pulpit/Regulamin-XX-edycja-Konkursu-BHP-2022.pdf11.07.2022r.

DOKUMENTY DO ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, którzy rozpoczynają naukę w Branżowej Szkole I Stopnia od 01.09.2022r. będziemy spisywać w Biurze Cechu w terminie od 01.08.2022r. do 31.08.2022r.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o pracę:

 1. Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy o zdolności/braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – kserokopia
 3. Zaświadczenie o przyjęciu do Branżowej Szkoły I Stopnia
 4. Akt urodzenia – kserokopia
 5. W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 15 lat (w danym roku kalendarzowym). a chce podjąć naukę zawodu, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisuje pracownik młodociany/uczeń, rodzic/opiekun prawny oraz pracodawca.22.06.2022r.

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniach 23-24.06.2022r. Biuro Cechu

będzie czynne w godzinach od 8:00 do 14:00

Za utrudnienia przepraszamy26.05.2022r.

 XLI Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

Szczegóły oraz dokładny harmonogram: XLI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej przedsięrboczości w Katowicach (ir.katowice.pl)09.05.2022r.

Publikacja ZRP – Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła pt. „Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle”

Publikacja zawiera zasady i tryb sprawowania nadzoru przez izby rzemieślnicze i cechy nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym uczniów.

Powyższe opracowanie to zbiór podstawowych informacji prawnych i organizacyjnych, związanych z procesem szkolenia uczniów  – młodocianych pracowników – u pracodawców rzemieślników oraz kilka stosowanych w tym zakresie wzorów dokumentów.12.04.2022r.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE17.01.2022r.

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Przypominamy o składaniu wniosków do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych – uczniów III klas szkół branżowych I stopnia.

Prosimy o złożenie kompletu  dokumentów wraz z opłatą do dnia 14.02.2022r.

Opłata za egzamin: 760, 71 zł

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

1. Wniosek do egzaminu czeladniczego (http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wniosek-o-dopuszczenie-do-egzaminu-czeladniczego_Uczniowie-BS-I-obow.-od-01.01.2022-r.-2.pdf)

2. Zaświadczenie o odbytej praktyce (http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zaswiadczenie-Uczen.pdf)

3. Oświadczenie dla każdego kandydata w związku z COVID-19 (http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/06/O%C5%9Bwiadczenie-Kandydat%C3%B3w_COVID-19-2-2.pdf)

4. 1 fotografia (czytelnie podpisana)

5. Kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy

UWAGA: W przypadku uczniów, którzy do 31.08.2022r. nie ukończą 18 lat – wymagany jest również podpis rodzica na wniosku do egzaminu czeladniczego

Pracownicy młodociani, których umowy kończą się po 31.08.2022r do wniosku dołączają podanie o skrócenie umowy.  Uczniowie, których umowy kończą się do 15.09.2022 są zwolnieni z opłaty za skrócenie umowy, natomiast uczniowie, których umowy kończą się po 15.09.2022r. uiszczają opłatę w kwocie 20 zł 21.12.2021r.

Informacja dot. pracy Biura Cechu w okresie świąteczno-noworocznym

Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2021r. (tj. Wigilia Bożego Narodzenia) oraz 31 grudnia 2021r. (tj. Sylwester) Biuro Cechu będzie nieczynne. W dniu 23 grudnia 2021r. Biuro Cechu urzędować będzie w godzinach 8:00-14:00

Za utrudnienia przepraszamy20.12.2021r.

Życzenia Bożonarodzeniowe09.12.2021r.

Nowa organizacja egzaminów czeladniczych


Informujemy, że od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa w zakresie organizacji egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników – uczniów III klas szkół branżowych I stopnia . Zmiany te podyktowane są wejściem w życie od 2022r. nowych przepisów – art. 44q ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.), które warunkują ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

TERMINY ZŁOŻENIA wniosku do egzaminu czeladniczego:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych[Dz. U z 2017, poz. 89 z póżn.zm.]-  § 8 ust. 4 i ust.  4a   :

1. Młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu  u  rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I – składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, określonym w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego.

Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

2. Młodociany pracownik, który ukończył naukę zawodu u rzemieślnika  oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych – składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika.

UWAGA

W związku z powyższym Cech w ramach sprawowanego nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ustalił:

Termin składania wniosków przez pracowników młodocianych lub pracodawców (wraz z załącznikami oraz opłatą) w Biurze Cechu:

od 15. 01.2022r. do 14.02.2022r.

Egzaminy czeladnicze będą przeprowadzane w terminie: od 10 marca 2022r. do 10 czerwca 2022r. na podstawie harmonogramu przygotowanego przez Izbę Rzemieślniczą.22.11.2021r.

OGŁOSZENIE – NABÓR DO PROJEKTU

Informujemy, iż ruszył nabór do projektu ” Adepci Rzemiosła 30+”., który ma na celu aktywizację osób bezrobotnych.

Więcej informacji: https://ir.katowice.pl/projekty-europejskie/29.09.2021r.

Polski Inkubator Rzemiosła

Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła” dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje jego rozwojowi.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych.

Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadanie nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych. W ramach zadania przewidziano ścieżki:

1) Ścieżka Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych

2) Ścieżka Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie realizuje projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Program Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021 – 2030 dla obydwu ścieżek:

Ścieżka 1: Doposażenie biura Cechu Rzemiosł Różnych i DP w Pszczynie w sprzęt komputerowy i multimedialny. Kwota uzyskanej dotacji: 16 000,00 zł

Ścieżka 2: Zwiększenie potencjału i efektywności działań biura Cechu Rzemiosł Różnych i DP w Pszczynie. Kwota uzyskanej dotacji: 8 405,60 zł26.06.2021r.

Zawieranie umów z pracownikami młodocianymi

Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, którzy rozpoczynają naukę w Branżowej Szkole I Stopnia od 01.09.2021r. będziemy spisywać w Biurze Cechu w terminie od 01.08.2021r. do 31.08.2021r.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o pracę:

 1. Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy o zdolności/braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – kserokopia
 3. Zaświadczenie o przyjęciu do Branżowej Szkoły I Stopnia
 4. Akt urodzenia – kserokopia
 5. W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 15 lat (w danym roku kalendarzowym), a chce podjąć naukę zawodu, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisuje pracownik młodociany/uczeń, rodzic/opiekun prawny oraz pracodawca.

Opłata za rejestrację umowy (pobierana od rodzica) wynosi 50 zł01.06.2021r.

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

W związku z zakończeniem roku szkolnego przypominamy o złożeniu wniosków do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych, którzy kończą w roku bieżącym praktyczną naukę zwodu.

Prosimy o złożenie kompletu  dokumentów wraz z opłatą  do dnia 05.07. br.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

 1. Wniosek do egzaminu czeladniczego (do odebrania w biurze cechu lub pobierz: http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/09/wniosek-czeladnik._obowi%C4%85zuje-od-01.10.2020-roku.pdf
 2. Zaświadczenie o odbytej praktyce (do odebrania w biurze cechu lub pobierz: http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zaswiadczenie-Uczen.pdf
 3. Oświadczenie dla każdego kandydata w związku z COVID-19: file:///C:/Users/Cech/Desktop/Egzaminy/O%C5%9Bwiadczenie%20Kandydat%C3%B3w_COVID%2019%20(2).pdf
 4. 1 fotografia (czytelnie podpisana)
 5. Kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 6. Kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy
 7. Opłata 723, 80 zł  ( opłatę należy uiścić w kasie Cechu )