Informacje bieżące

29.04.2024r.

INFORMACJA

05.07.2023r.

INFROMACJA

INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE OD 10.07.2023r. DO 21.07.2023r.

BIURO CECHU BĘDZIE NIECZYNNE.

ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.


10.05.2023r.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie05.04.2023r.

Godziny Pracy Biura Cechu05.04.2023r.

Życzenia Świąteczne25.01.2023r.

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Informujemy, że od dnia 30 stycznia 2023r. można składać wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych – uczniów III klas Branżowej Szkoły I Stopnia

Prosimy o złożenie kompletu  dokumentów wraz z opłatą do dnia 17.02.2023r.

Opłata za egzamin: 870, 25 zł

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

1. Wniosek do egzaminu czeladniczego (http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2023/01/Wniosek-o-dopuszczenie-do-egzaminu-czeladniczego_Uczniowie-BS-I.pdf)

2. Zaświadczenie o odbytej praktyce (http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2023/01/10.01.2023_zaswiadczenie-potwierdzajace-staz_Uczen.pdf)

3. Oświadczenie dla każdego kandydata w związku z COVID-19 (http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/06/O%C5%9Bwiadczenie-Kandydat%C3%B3w_COVID-19-2-2.pdf)

4. 1 fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)

5. Kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy

6. Podanie o skrócenie umowy (http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2023/01/Wniosek-o-skrocenie-umowy.pdf)

UWAGA: W przypadku uczniów, którzy do 31.08.2023r. nie ukończą 18 lat – wymagany jest również podpis rodzica na wniosku do egzaminu czeladniczego

Pracownicy młodociani, których umowy kończą się po 31.08.2023r do wniosku dołączają podanie o skrócenie umowy.  Wnioski do których nie będą dołączone podania nie mogą być rozpatrzone przez Izbę Rzemieślniczą. Dodatkowa opłata za skrócenie umowy wynosi 30,00 zł17.01.2023r.

Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, że w roku 2023 ulegają zmiany opłat za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające.

Opłaty za egzaminy będą wynosić odpowiednio:

Kwoty obowiązujących opłat egzaminacyjnych:

Egzamin mistrzowski:  1 740,52 PLN

Egzamin czeladniczy:      870,25 PLN

Egzamin sprawdzający:  310,80 PLN30.12.2022r.

RZEMIOSŁO – MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA

Zapraszamy do wysłuchania audycji poświęconej rzemieślniczej nauce zawodu, której gościem był Pan Jan Klimek, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki, Prezes Katowickiej Izby Rzemieślniczej, właściciel ciastkarni w Chełmie Śląskim

https://www.radioem.pl/doc/7995506.Rzemioslo-to-sie-oplaca19.12.2022r.

Życzenia Bożonarodzeniowe11.07.2022r.

„Bezpiecznie od startu” – XX jubileuszowa edycja

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu” – XX jubileuszowa edycja. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresatami konkursu są uczniowie rzemiosła, czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych.

Szczegółowe informacje oraz zasady konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu: file:///C:/Users/Cech/OneDrive/Pulpit/Regulamin-XX-edycja-Konkursu-BHP-2022.pdf11.07.2022r.

DOKUMENTY DO ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, którzy rozpoczynają naukę w Branżowej Szkole I Stopnia od 01.09.2022r. będziemy spisywać w Biurze Cechu w terminie od 01.08.2022r. do 31.08.2022r.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o pracę:

 1. Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy o zdolności/braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – kserokopia
 3. Zaświadczenie o przyjęciu do Branżowej Szkoły I Stopnia
 4. Akt urodzenia – kserokopia
 5. W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 15 lat (w danym roku kalendarzowym). a chce podjąć naukę zawodu, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisuje pracownik młodociany/uczeń, rodzic/opiekun prawny oraz pracodawca.22.06.2022r.

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniach 23-24.06.2022r. Biuro Cechu

będzie czynne w godzinach od 8:00 do 14:00

Za utrudnienia przepraszamy26.05.2022r.

 XLI Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

Szczegóły oraz dokładny harmonogram: XLI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej przedsięrboczości w Katowicach (ir.katowice.pl)09.05.2022r.

Publikacja ZRP – Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła pt. „Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle”

Publikacja zawiera zasady i tryb sprawowania nadzoru przez izby rzemieślnicze i cechy nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym uczniów.

Powyższe opracowanie to zbiór podstawowych informacji prawnych i organizacyjnych, związanych z procesem szkolenia uczniów  – młodocianych pracowników – u pracodawców rzemieślników oraz kilka stosowanych w tym zakresie wzorów dokumentów.12.04.2022r.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE17.01.2022r.

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Przypominamy o składaniu wniosków do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych – uczniów III klas szkół branżowych I stopnia.

Prosimy o złożenie kompletu  dokumentów wraz z opłatą do dnia 14.02.2022r.

Opłata za egzamin: 760, 71 zł

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

1. Wniosek do egzaminu czeladniczego (http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wniosek-o-dopuszczenie-do-egzaminu-czeladniczego_Uczniowie-BS-I-obow.-od-01.01.2022-r.-2.pdf)

2. Zaświadczenie o odbytej praktyce (http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zaswiadczenie-Uczen.pdf)

3. Oświadczenie dla każdego kandydata w związku z COVID-19 (http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/06/O%C5%9Bwiadczenie-Kandydat%C3%B3w_COVID-19-2-2.pdf)

4. 1 fotografia (czytelnie podpisana)

5. Kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy

UWAGA: W przypadku uczniów, którzy do 31.08.2022r. nie ukończą 18 lat – wymagany jest również podpis rodzica na wniosku do egzaminu czeladniczego

Pracownicy młodociani, których umowy kończą się po 31.08.2022r do wniosku dołączają podanie o skrócenie umowy.  Uczniowie, których umowy kończą się do 15.09.2022 są zwolnieni z opłaty za skrócenie umowy, natomiast uczniowie, których umowy kończą się po 15.09.2022r. uiszczają opłatę w kwocie 20 zł 21.12.2021r.

Informacja dot. pracy Biura Cechu w okresie świąteczno-noworocznym

Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2021r. (tj. Wigilia Bożego Narodzenia) oraz 31 grudnia 2021r. (tj. Sylwester) Biuro Cechu będzie nieczynne. W dniu 23 grudnia 2021r. Biuro Cechu urzędować będzie w godzinach 8:00-14:00

Za utrudnienia przepraszamy20.12.2021r.

Życzenia Bożonarodzeniowe09.12.2021r.

Nowa organizacja egzaminów czeladniczych


Informujemy, że od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa w zakresie organizacji egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników – uczniów III klas szkół branżowych I stopnia . Zmiany te podyktowane są wejściem w życie od 2022r. nowych przepisów – art. 44q ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.), które warunkują ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

TERMINY ZŁOŻENIA wniosku do egzaminu czeladniczego:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych[Dz. U z 2017, poz. 89 z póżn.zm.]-  § 8 ust. 4 i ust.  4a   :

1. Młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu  u  rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I – składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, określonym w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego.

Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

2. Młodociany pracownik, który ukończył naukę zawodu u rzemieślnika  oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych – składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika.

UWAGA

W związku z powyższym Cech w ramach sprawowanego nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ustalił:

Termin składania wniosków przez pracowników młodocianych lub pracodawców (wraz z załącznikami oraz opłatą) w Biurze Cechu:

od 15. 01.2022r. do 14.02.2022r.

Egzaminy czeladnicze będą przeprowadzane w terminie: od 10 marca 2022r. do 10 czerwca 2022r. na podstawie harmonogramu przygotowanego przez Izbę Rzemieślniczą.22.11.2021r.

OGŁOSZENIE – NABÓR DO PROJEKTU

Informujemy, iż ruszył nabór do projektu ” Adepci Rzemiosła 30+”., który ma na celu aktywizację osób bezrobotnych.

Więcej informacji: https://ir.katowice.pl/projekty-europejskie/29.09.2021r.

Polski Inkubator Rzemiosła

Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła” dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje jego rozwojowi.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych.

Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadanie nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych. W ramach zadania przewidziano ścieżki:

1) Ścieżka Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych

2) Ścieżka Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie realizuje projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Program Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021 – 2030 dla obydwu ścieżek:

Ścieżka 1: Doposażenie biura Cechu Rzemiosł Różnych i DP w Pszczynie w sprzęt komputerowy i multimedialny. Kwota uzyskanej dotacji: 16 000,00 zł

Ścieżka 2: Zwiększenie potencjału i efektywności działań biura Cechu Rzemiosł Różnych i DP w Pszczynie. Kwota uzyskanej dotacji: 8 405,60 zł26.06.2021r.

Zawieranie umów z pracownikami młodocianymi

Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, którzy rozpoczynają naukę w Branżowej Szkole I Stopnia od 01.09.2021r. będziemy spisywać w Biurze Cechu w terminie od 01.08.2021r. do 31.08.2021r.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o pracę:

 1. Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy o zdolności/braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – kserokopia
 3. Zaświadczenie o przyjęciu do Branżowej Szkoły I Stopnia
 4. Akt urodzenia – kserokopia
 5. W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 15 lat (w danym roku kalendarzowym), a chce podjąć naukę zawodu, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisuje pracownik młodociany/uczeń, rodzic/opiekun prawny oraz pracodawca.

Opłata za rejestrację umowy (pobierana od rodzica) wynosi 50 zł01.06.2021r.

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

W związku z zakończeniem roku szkolnego przypominamy o złożeniu wniosków do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych, którzy kończą w roku bieżącym praktyczną naukę zwodu.

Prosimy o złożenie kompletu  dokumentów wraz z opłatą  do dnia 05.07. br.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

 1. Wniosek do egzaminu czeladniczego (do odebrania w biurze cechu lub pobierz: http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/09/wniosek-czeladnik._obowi%C4%85zuje-od-01.10.2020-roku.pdf
 2. Zaświadczenie o odbytej praktyce (do odebrania w biurze cechu lub pobierz: http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zaswiadczenie-Uczen.pdf
 3. Oświadczenie dla każdego kandydata w związku z COVID-19: file:///C:/Users/Cech/Desktop/Egzaminy/O%C5%9Bwiadczenie%20Kandydat%C3%B3w_COVID%2019%20(2).pdf
 4. 1 fotografia (czytelnie podpisana)
 5. Kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 6. Kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy
 7. Opłata 723, 80 zł  ( opłatę należy uiścić w kasie Cechu )