Aktualności

23.04.2021r.

Powrót młodocianych pracowników na praktykę od 26.04.2021r.

Informujemy, że uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w wyznaczone dni tygodnia, zgodnie ze szkolnym programem nauczania.

Link do strony MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.09.04.2021r.

Przedłużenie obostrzeń

Informujemy, że w dniu 08 kwietnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki (Poz. 651) o przedłużeniu do dnia 18 kwietnia 2021 roku obostrzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dotyczy pracowników młodocianych).29.03.2021r.

Życzenia Wielkanocne27.03.2021r.

Nowe obostrzenia a praktyki pracowników młodocianych

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 wprowadzone zostają ograniczenia związane z pracą stacjonarną przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.
 

Wprowadzone zmiany opublikowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Poz. 561 z dnia 26 marca 2021rW uzasadnieniu do wskazanego Rozporządzenia jest zapis pkt 3.

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

link do Rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf05.02.2021r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ

Od poniedziałku 8 lutego 2021 roku rusza rejestracja na szczenienia dla nauczycieli w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi COVID-19. W tej grupie znaleźli się również instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

W związku z tym wszystkich chętnych bardzo prosimy o zgłoszenie do 09.02 2021r. wraz z następującymi danymi:

– imię i nazwisko instruktora

– nr PESEL instruktora

– pełny adres zamieszkania instruktora

– nr tel. instruktora

– pełną nazwę zakładu

– adres siedziby zakładu

– nr NIP zakładu

– informację czy dana osoba rejestrowała wcześniej chęć szczepienia ( infolinia, Internet)

– informację czy chce się zaszczepić.

Informacje dotyczące samej rejestracji  będziemy przekazywać na bieżąco. Ponadto w sprawie deklaracji zgłoszenia chęci do szczepień przez instruktorów może kontaktować się z pracodawcą również Szkoła Branżowa , do której uczęszczają pracownicy młodociani z danego zakładu.