Cech w obecnym kształcie

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją, zrzeszającą na zasadach dobrowolności rzemieślników i inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.

Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego i członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Cech posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Działa na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy o działalności gospodarczej, ustawy o organizacjach pracodawców oraz statutu.

Siedzibą Cechu jest Pszczyna, teren działania cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zadania statutowe i gospodarcze cech wykonuje na obszarze województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu pszczyńskiego.