O nas

Historia

Pszczyńskie rzemiosło posiada długowieczne i bogate tradycje. Swą historią sięga XIII wieku, gdyż  najstarszą wzmiankę na temat rzemiosła pszczyńskiego znaleźć można w dokumencie z 1287r.

Cech pszczyński swą powojenną działalność rozpoczął z dniem 1 kwietnia 1945 roku, opierając swe struktury organizacyjne na wzorcu z okresu lat trzydziestych. Początkowo były to cechy branżowe, które jednak z upływem czasu zostały połączone w jedną jednostkę, a mianowicie Cech Rzemiosł Różnych z wyodrębnionymi sekcjami branżowymi.

 

Cech w obecnym kształcie

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją, zrzeszającą na zasadach dobrowolności rzemieślników i inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.

Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego i członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Cech posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Działa na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy o działalności gospodarczej, ustawy o organizacjach pracodawców oraz statutu.

Siedzibą Cechu jest Pszczyna, teren działania cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zadania statutowe i gospodarcze cech wykonuje na obszarze województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu pszczyńskiego.

 

Podstawowe zadania Cechu

  • utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
  • współpraca z organizacjami administracji państwowej, samorządem lokalnym oraz innymi organizacjami rzemieślniczymi,
  • udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
  • rozpatrywanie skarg na działalność członków,
  • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
  • propagowanie i organizowanie rzemieślniczej nauki zawodu,
  • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków,
  • wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.

 

Organy statutowe

Organami statutowymi Cechu są: Walne Zgromadzenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania ustalonego statutem. Organem wykonawczym jest Zarząd Cechu. Kieruje on pracami Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Zgodnie ze statutem cechowym Zarząd Cechu wybierany jest raz na 4 lata. W jego skład wchodzi 8 osób:  Starszy Cechu, dwóch Podstarszych Cechu, Sekretarz, Skarbnik oraz trzech członków.