Aktualności

03.04.2020r.

Sprostowanie ZRP dot. zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne

Przekazujemy do Państwa wiadomości sprostowanie ZRP do wydanej wcześniej opinii na temat nie zaliczania pracowników młodocianych do limitu zatrudnienia, zawartej w dokumencie: Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii.02.04.2020r.

Rozporządzenie Ministra Finansów dot. sprawozdań finansowych

Minister Finansów – dnia 31 marca 2020 roku  – wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji, sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Wydłużeniu ulegają terminy:

1) Sporządzenia i podpisania rocznego sprawozdania finansowego (przedłużenie o 3 miesiące)
 – nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 do 30 czerwca 2020 r. (art. 52 ust 1 ustawy o rachunkowości)

2) Zatwierdzanie sprawozdania finansowego (przedłużenie o 3 miesiące)
-roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 9 miesięcy od dnia bilansowego – czyli jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 – to termin zatwierdzenia upływa z dniem 30 września 2020 roku (art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości).02.04.2020r.

Wsparcie Urzędu Pracy dla przedsiębiorców i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie na podstawie  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rozpoczął nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców na pierwszy instrument – jednorazowe pożyczki w wysokości do 5 000 złotych.

CZYTAJ WIĘCEJ : https://pszczyna.praca.gov.pl/-/11928648-pozyczka-dla-mikroprzedsiebiorcow01.04.2020r.

Istotne zapisy dotyczące zwolnienia pracowników młodocianych ze świadczenia pracy oraz refundacji

W dniu 31 marca 2020 roku Prezydent RP Andrzej Duda, po zakończeniu prac parlamentarnych, podpisał ustawę tworzącą tarczę antykryzysową.

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Istotne zapisy dotyczące zwolnienia pracowników młodocianych ze świadczenia pracy oraz refundacji ich wypłat zapisane zostały w Art. 15f pkt. 1 i pkt. 2. powyższej ustawy.

Art. 15f. ust. 1

W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Art. 15f. ust. 2

Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.01.04.2020 r.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Przyjęta została ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych nowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym epidemią koronawirusa:

•             ustalenie i wypłatę świadczenia postojowego,

•             obsługę wniosków o zwolnienie z opłacania składek,

•             możliwość udzielenia ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej,

•             wydłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Odsyłamy także do strony internetowej ZUS, gdzie można znaleźć wszelkie aktualne informacje na temat wprowadzonych zmian oraz druki wniosków: 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/326439801.04. 2020 r.

Nowe obostrzenia w związku z epidemią

W dniu wczorajszym, tj. 31.03.2020 r., Rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa COVID-19, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku (niektóre od 2 kwietnia).

Zwracamy Państwa uwagę na obostrzenie dotyczące osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia, które mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osoba dorosłą!

Ponadto wszystkie gabinety kosmetyczne i fryzjerskie zostają zamknięte.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd:

 • najważniejsza zasada to zasada dystansu: należy zachować 2 metry od drugiej osoby za wyjątkiem, gdy rodzice opiekują się dziećmi do 13. roku życia ub osobami niepełnosprawnymi,
 • zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich,
 • zamknięte zostaną wszystkie gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, studia tatuażu,
 • wprowadzono limit osób przebywających w sklepie: maksymalnie trzy osoby na jedną kasę, jeśli jest 5 kas to może być w sklepie 15 osób,
 • na pocztach limit jest ograniczony do 2 osób na jedno okienko,
 • na bazarach i targowiskach mogą stać 3 osoby do jednego straganu, stoiska,
 • w weekendy zostaną zamknięte wielkopowierzchniowe sklepy budowlane,
 • sklepy spożywcze, apteki oraz drogerie pozostaną otwarte,
 • w godzinach 10-12 sklepy i apteki będą otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia
 • zamknięte zostaną hotele i obiekty noclegowe za wyjątkiem miejsc wykorzystywanych do izolacji lub w których przebywają pracownicy,
 • rozszerzona formuła kwarantanny – od dzisiaj ci, którzy zostaną poddani kwarantannie będą musieli zostać poddani całkowitej izolacji domowej albo wszyscy inni domownicy też będą musieli być poddani kwarantannie,
 • dodatkowe wymogi w zakładach pracy. 1.5 m odległości między stanowiskami pracy oraz zapewnienie środków ochrony.