Aktualności

19.12.2020r.

Życzenia Bożonarodzeniowe23.10.2020r.

Nowe obostrzenia a praktyki pracowników młodocianych. Ważny komunikat MEN dotyczący zajęć praktycznych.

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych obostrzeń COVID-owych na terenie naszego kraju, przekazujemy informacje dotyczące kształcenia zawodowego oraz zajęć praktycznych pracowników młodocianych/uczniów szkół branżowych, która w dniu 23.10.2020r. została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Link do strony Ministerstwa Edukacji : https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

„Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.”31.08.2020r.

KOMUNIKAT – WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 15.09.2020r.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie zawiadamia o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie
w dniu
 15 września 2020 r. (wtorek) na godz. 17:00
w siedzibie Cechu w Pszczynie, przy ul. Piwowarskiej 14.

W przypadku braku kworum podczas I terminu Walnego Zgromadzenia, II termin Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie ustalono na

15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 17:3026.06.2020r.

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Uprzejmie informujemy, ze na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczona została informacja dotycząca powrotu pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu.

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami05.06.2020r.

Przedłużenie kształcenia zdalnego do 26 czerwca 2020r.

W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku.

Szef MEN wskazał, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych.

Zapowiedział jednocześnie przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.02.06.2020r.

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

W związku z zakończeniem roku szkolnego przypominamy o złożeniu wniosków do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych, którzy kończą w roku bieżącym praktyczną naukę zwodu.

Prosimy o złożenie kompletu  dokumentów wraz z opłatą  do dnia 03.07. br.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

  •  1 fotografia (czytelnie podpisana)
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
  • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.
  • Opłata 716,00 zł  ( opłatę należy uiścić w kasie Cechu )