Dołącz do nas

Cech oferuje zrzeszonym pracodawcom wszechstronną pomoc oraz sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych. Zapraszamy do naszego grona wszystkich rzemieślników oraz drobnych przedsiębiorców, a przede wszystkim pracodawców zatrudniających i szkolących  pracowników młodocianych.    Członkiem Cechu może być przedsiębiorca wykonujący działalność wytwórczą, usługową, handlową, budowlaną na podstawie ustawy o działalności gospodarczej, kodeksy handlowego lub innych ustaw.

Aby zostać członkiem naszego Cechu, należy przedłożyć:

–  zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub wypis z KRS,

–  decyzję o nadaniu numeru REGON,

–  decyzję o nadaniu numeru NIP,

–  przedłożyć  dowody kwalifikacji zawodowych,

–  przedłożyć uprawnienia do szkolenia uczniów  (kurs pedagogiczny, dyplom mistrzowski, względnie inne dokumenty),

– wypełnioną deklarację przynależności do Cechu oraz ankietę rejestracyjną ( do pobrania w biurze tut. Cechu )

– dokonać opłaty wpisowej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie .