Zadania Cechu

  • utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
  • współpraca z organizacjami administracji państwowej, samorządem lokalnym oraz innymi organizacjami rzemieślniczymi,
  • udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
  • rozpatrywanie skarg na działalność członków,
  • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
  • propagowanie i organizowanie rzemieślniczej nauki zawodu,
  • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków,
  • wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.