43-200 PszczynA, ul. Piwowarska 14 | tel/fax : 32 210 46 56

25.01.2019r.

 

Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem  01.02.2019 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Opłaty za egzaminy będą wynosić odpowiednio:

♦   egzamin mistrzowski       –  1521 zł
♦   egzamin czeladniczy        –    761 zł
♦   egzamin sprawdzający    –    254 zł 


25.09.2018r.

Informacja

Uprzejmie informujemy,Punkt Rekrutacyjno- Informacyjny projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” w Pszczynie od 26.09.2018r. będzie nieczynny ( likwidacja punktu).

Najbliżej zlokalizowane czynne punkty rekrutacyjno-informacyjne:

Izba Rzemieślnicza w Katowicach, Pl. Wolności 12 , 40-078  Katowice

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

Za utrudnienia przepraszamy.26.06.2018r.

 

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

W związku z zakończeniem roku szkolnego przypominamy o złożeniu wniosków do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych, którzy kończą w roku bieżącym praktyczną naukę zwodu.   Prosimy o złożenie kompletu  dokumentów wraz z opłatą  do dnia 06.07. br.

 

Wymagane załączniki przy składaniu dokumentów do egzaminu czeladniczego:

 • wniosek (do pobrania: Wniosek do egzaminu czeladniczego  lub odebrania w biurze cechu)
 • zaświadczenie o odbytej praktyce ( do pobrania: Zaświadczenie o odbyciu praktyki do egz. czeladniczego lub odebrania w biurze cechu)
 • 1 fotografia (czytelnie podpisana)
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.
 • Opłata 711,00 zł  ( opłatę należy uiścić w kasie cechu )

 

  

 11.01.2018r.

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie

W marcu 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylające przepis art. 37 ustawy regulujący roczne obliczenie podatku przez płatnika.

W związku z tym pracodawcy nie będą sporządzać za pracowników rozliczenia rocznego PIT-40 od dochodów osiągniętych od początku stycznia 2017 r.
Likwidacja PIT-40 nie znosi obowiązku wystawiania informacji o dochodach PIT-11, którą pracodawcy wciąż mają obowiązek sporządzać!
Na podstawie wystawionej przez pracodawcę informacji PIT-11 pracownik powinien wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT za 2017r.

Każdy pracownik, który otrzyma informację PIT-11 będzie mógł:

°        podjąć decyzję o samodzielnym sporządzeniu zeznania podatkowego na podstawie otrzymanej od pracodawcy informacji PIT-11 i wysłać zeznanie (np. elektronicznie) do urzędu skarbowego,

lub

°        wypełnić do 16 kwietnia wniosek PIT-WZ, który jest wnioskiem o sporządzenie zeznania podatkowego, wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Wniosek PIT-WZ podatnik może złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

Urząd Skarbowy w Pszczynie
ul. 3-go Maja 4
43-200 Pszczyna

tel.: +48 32  449 22 14
fax: +48 32 449 22 05
e-mail: us2424@sl.mofnet.gov.pl

www.katowice.apodatkowa.gov.pl10.11.2107r.

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym


Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej.
W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.
W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu. W powiecie pszczyńskim dotyczy to przeszło 3000 przedsiębiorców.
Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT.
Ci z nich, którzy zdecydują się na przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad, grudzień 2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot VAT (czas oczekiwania zostanie im skrócony z 60 do 25 dni).
Więcej na www.jpk.mf.gov.pl

Urząd Skarbowy w Pszczynie
ul. 3-go Maja 4
43-200 Pszczyna

tel.: +48 32  449 22 14
fax: +48 32 449 22 05
e-mail: us2424@sl.mofnet.gov.pl

www.katowice.apodatkowa.gov.pl01.09.2017r.

Nabór zgłoszeń do Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

Szanowni Państwo,
z dniem 31.08.2017 roku rozpoczął się nabór zgłoszeń do projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

Dofinansowanie można uzyskać na  usługi rozwojowe (szkolenia/kursy/studia podyplomowe/egzaminy czeladnicze/mistrzowskie/doradztwo/e-lerning/ coaching) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  .

Dokumenty projektowe oraz adresy Punktów Rekrutacyjno -Informacyjnych  dostępne są na stronie internetowej WST- operatora projektu :

http://szkolenia.wst.pl/index.php/dokumenty-projektowe.html

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Projektu pod adresem:
http://www.szkolenia.wst.pl/index.php


31.07.2017r.

Trwa rekrutacja do Projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła!

Informacje o projekcie

Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie 2014-2020. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Wartość projektu to 927 020,00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 781 292,46 zł.

Cel Projektu  

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia z województwa śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29, które spełniają łącznie trzy warunki:

1. nie pracują czyli są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo,

2. nie kształcą się, to znaczy nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

3. nie szkolą się to znaczy nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Wsparcie w ramach projektu:

1. Doradztwo zawodowe.

2. Pośrednictwo pracy.

3. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy.

4. Nauka zawodu rzemieślniczego u pracodawcy w ilości 1008 godz.

5. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych egzaminem czeladniczym.

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia:

 • materiały szkoleniowe, informatory do egzaminu,
 • narzędzia branżowe do nauki zawodu,
 • stypendia szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem zamieszkania uczestnika,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Tytuł kwalifikacyjny czeladnika jest wysoko ceniony wśród przedsiębiorców. Po uwierzytelnieniu świadectwa czeladniczego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany jest w całej Unii Europejskiej.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach udostępnia formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie „Adepci Śląskiego Rzemiosła”:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres 40-078 Katowice, Plac Wolności 12

Kontakt: Monika Dudek

Telefon: (32) 259 62 61

e-mail: projekty@ir.katowice.pl

plakat Projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła Polskiego


20.06.2017r.

Projekt „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach operatorem finansowym województwa śląskiego w okresie 2017-2022 r.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach uzyskała rekomendacje na realizację projektu: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP”, w ramach którego będzie dystrybuować środki finansowe – dofinansowanie na realizację usług doradczych, szkoleniowych dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego zgodnych z ich potrzebami w okresie IV.2017-XII.2022 r.

Sektor MMŚP będzie mógł korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje operator z usług szkoleniowych, doradczych, specjalistycznych kursów, egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstw.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Projektu pod adresem:
http://www.szkolenia.wst.pl/index.php