Informacje bieżące

22.11.2021r.

OGŁOSZENIE – NABÓR DO PROJEKTU

Informujemy, iż ruszył nabór do projektu ” Adepci Rzemiosła 30+”., który ma na celu aktywizację osób bezrobotnych.

Więcej informacji: https://ir.katowice.pl/projekty-europejskie/29.09.2021r.

Polski Inkubator Rzemiosła

Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła” dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje jego rozwojowi.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych.

Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadanie nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych. W ramach zadania przewidziano ścieżki:

1) Ścieżka Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych

2) Ścieżka Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie realizuje projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Program Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021 – 2030 dla obydwu ścieżek:

Ścieżka 1: Doposażenie biura Cechu Rzemiosł Różnych i DP w Pszczynie w sprzęt komputerowy i multimedialny. Kwota uzyskanej dotacji: 16 000,00 zł

Ścieżka 2: Zwiększenie potencjału i efektywności działań biura Cechu Rzemiosł Różnych i DP w Pszczynie. Kwota uzyskanej dotacji: 8 405,60 zł26.06.2021r.

Zawieranie umów z pracownikami młodocianymi

Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, którzy rozpoczynają naukę w Branżowej Szkole I Stopnia od 01.09.2021r. będziemy spisywać w Biurze Cechu w terminie od 01.08.2021r. do 31.08.2021r.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o pracę:

 1. Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy o zdolności/braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – kserokopia
 3. Zaświadczenie o przyjęciu do Branżowej Szkoły I Stopnia
 4. Akt urodzenia – kserokopia
 5. W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 15 lat (w danym roku kalendarzowym), a chce podjąć naukę zawodu, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisuje pracownik młodociany/uczeń, rodzic/opiekun prawny oraz pracodawca.

Opłata za rejestrację umowy (pobierana od rodzica) wynosi 50 zł01.06.2021r.

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

W związku z zakończeniem roku szkolnego przypominamy o złożeniu wniosków do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych, którzy kończą w roku bieżącym praktyczną naukę zwodu.

Prosimy o złożenie kompletu  dokumentów wraz z opłatą  do dnia 05.07. br.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

 1. Wniosek do egzaminu czeladniczego (do odebrania w biurze cechu lub pobierz: http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/09/wniosek-czeladnik._obowi%C4%85zuje-od-01.10.2020-roku.pdf
 2. Zaświadczenie o odbytej praktyce (do odebrania w biurze cechu lub pobierz: http://www.cechpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zaswiadczenie-Uczen.pdf
 3. Oświadczenie dla każdego kandydata w związku z COVID-19: file:///C:/Users/Cech/Desktop/Egzaminy/O%C5%9Bwiadczenie%20Kandydat%C3%B3w_COVID%2019%20(2).pdf
 4. 1 fotografia (czytelnie podpisana)
 5. Kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 6. Kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy
 7. Opłata 723, 80 zł  ( opłatę należy uiścić w kasie Cechu )