Organy statutowe

Organami statutowymi Cechu są: Walne Zgromadzenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania ustalonego statutem. Organem wykonawczym jest Zarząd Cechu. Kieruje on pracami Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Zgodnie ze statutem cechowym Zarząd Cechu wybierany jest raz na 4 lata. W jego skład wchodzi 8 osób:  Starszy Cechu, dwóch Podstarszych Cechu, Sekretarz, Skarbnik oraz trzech członków.