Trwa rekrutacja do Projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła!

Informacje o projekcie

Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie 2014-2020. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych ozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Wartość projektu to 927 020,00 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 781 292,46 zł.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia z województwa śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29, które spełniają łącznie trzy warunki:

1. nie pracują czyli są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo,
2. nie kształcą się, to znaczy nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
3. nie szkolą się to znaczy nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Wsparcie w ramach projektu:

1. Doradztwo zawodowe.
2. Pośrednictwo pracy.
3. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy.
4. Nauka zawodu rzemieślniczego u pracodawcy w ilości 1008 godz.
5. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych egzaminem czeladniczym.

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia:
materiały szkoleniowe, informatory do egzaminu,
narzędzia branżowe do nauki zawodu,
stypendia szkoleniowe,
zwrot kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem zamieszkania uczestnika,
badania lekarskie,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Tytuł kwalifikacyjny czeladnika jest wysoko ceniony wśród przedsiębiorców. Po uwierzytelnieniu świadectwa czeladniczego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany jest w całej Unii Europejskiej.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach udostępnia formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie „Adepci Śląskiego Rzemiosła”:
Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy
Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres 40-078 Katowice, Plac Wolności 12

Kontakt: Monika Dudek
Telefon: (32) 259 62 61
e-mail: projekty@ir.katowice.pl