Konkurs filmowy dla uczniów szkół zawodowych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów do udziału w konkursie kreatywnym na film promujący kształcenie zawodowe. Przedmiotem konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego w postaci trzyminutowego filmu stworzonego w dowolnej technice na jeden z dwóch tematów:
1. Mój zawód na globalnym rynku pracy
2. Szkoła zawodowa – lubię to!

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół zawodowych.
Przewidziano nagrody rzeczowe w konkursie o łącznej wartości 2 000 PLN.
Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 30.10.2017, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.11.2017.

Konkurs realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach umowy grantowej zawartej z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego (European Centre for the Development of Vocational Training, zwanego dalej Cedefop). IBE w ramach tej umowy pełni rolę partnera sieci ReferNet. Jest to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Zadaniem sieci ReferNet jest obok gromadzenia informacji na temat roli, struktury i systemu zarządzania VET również wspieranie działalności Cedefop w upowszechnianiu informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym w krajach będących członkami sieci.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej:
http://refernet.ibe.edu.pl/index.php/aktualnosci/65-konkurs-promujacy-ksztalcenie-zawodowe

Audycje telewizyjne o szkolnictwie branżowym

5 czerwca br., o godz. 16.30 w ogólnopolskim paśmie TVP 3 ruszyła emisja 16-odcinkowego cyklu reportaży promującego szkolnictwo branżowe. Cykl reportaży „Moja szkoła, moja przyszłość” jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Edukacji Narodowej i TVP 3.

W dniach 5-14 czerwca i 16-21 czerwca br. zapraszamy do obejrzenia kilkunastominutowych reportaży przedstawiających wybrane zawody. których naukę będą mogli podjąć uczniowie m.in. w nowych szkołach branżowych. Inicjatywa ta ma pomóc młodym ludziom, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji o wyborze swojej ścieżki edukacyjnej.

Materiały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mają pokazać im zalety szkolnictwa zawodowego i zachęcić do nauki w szkołach branżowych. Cykl reportaży przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji wpisuje się w kampanię informacyjną dotyczącą nowego typu szkół branżowych. Zostaną one wprowadzone w miejsce dotychczasowych szkół zawodowych

Egzaminy czeladnicze 2017

Z uwagi na zbliżające się zakończenie roku szkolnego i termin zakończenia praktycznej nauki zawodu, przypominamy o obowiązku przystąpienia do egzaminu czeladniczego przez pracowników młodocianych.

Z wyżej wymienionych względów uprzejmie prosimy o  składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w biurze naszego Cechu do dnia  30.06.2017r.

Opłatę za egzamin czeladniczy w wysokości  – 661 zł,  prosimy dokonywać w KASIE CECHU w dniu składania wniosku.

Informujemy, iż na stronie internetowej Cechu w zakładce POBIERZ znajduje się druk wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Wszystkim tegorocznym kandydatom życzymy powodzenia na egzaminie!

Nowe wzory świadectw pracy

Infomujemy, że od 01 czerwca 2017 roku obowiązują nowe wzory świadectw pracy

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 maja 2017 r., poz. 1044, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Więcej: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowy-wzor-swiadectwa-pracy-3650825.html

Pobierz świadectwo pracy